Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0128Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0128

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 25. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Direktīvu 2006/23/EK
(EP-PE_TC1-COD(2008)0128)

25.3.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: