Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0149Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0149

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 4. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko izveido mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs
(EP-PE_TC1-COD(2008)0149)

4.12.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: