Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2008)0149Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2008)0149

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách
(EP-PE_TC1-COD(2008)0149)

4.12.2008

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: