Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2008)0154Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (EО) № 761/2001 и на Решения 2001/681/EО и 2006/193/EО на Комисията
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: