Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0154Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: