Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2008)0154Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: