Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0154Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0154

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 2. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu
(EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

2.4.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: