Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0154Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0154

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0154)

  2.4.2009

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: