Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0182Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0182

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0182)

  22.4.2009

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: