Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2008)0182Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2008)0182

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0182)

  22.4.2009

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: