Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0201Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0201

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 2. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību
(EP-PE_TC1-COD(2008)0201)

2.4.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: