Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2008)0221Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2008)0221

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0221)

  22.4.2009

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: