Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0230Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0230

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīļī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2009/EK par Kopienas līdzdalību Eiropas metroloģijas pētniecības un attīstības programmā, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis
(EP-PE_TC1-COD(2008)0230)

22.4.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: