Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2008)0239Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2008)0239

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 23 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: