Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0239Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0239

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II")
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: