Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2008)0239Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2008)0239

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (Marco Polo II)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0239)

23.4.2009

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: