Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0242(MOD01)Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0242(MOD01)

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. …/… om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed sikkerhed og retfærdighed
(EP-PE_TC1-COD(2008)0242(MOD01))

12.6.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: