Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2008)0242(MOD01)Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2008)0242(MOD01)

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. …/… [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (Reformare)
(EP-PE_TC1-COD(2008)0242(MOD01))

12.6.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: