Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2008)0242(MOD01)Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2008)0242(MOD01)

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o zriadení systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. …/…*, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
(EP-PE_TC1-COD(2008)0242(MOD01))

12.6.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: