Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2008)0245Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2008)0245

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 2 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą būstuose tinkamumo finansuoti
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0245)

  2.4.2009

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: