Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2008)0249Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2008)0249

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2011 m. rugsėjo 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą
(EP-PE_TC1-COD(2008)0249)

27.9.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: