Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2008)0267Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2008)0267

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: