Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0267Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0267

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 6. maj 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: