Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0267Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0267

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: