Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2008)0267Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2008)0267

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: