Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2009)0001Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2009)0001

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 6. maj 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2009/EF om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision
(EP-PE_TC1-COD(2009)0001)

6.5.2009

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: