Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2009)0047Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2009)0047

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 16. juni 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af forordning (EF) nr. 683/2008
  (EP-PE_TC1-COD(2009)0047)

  16.6.2010

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: