Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2009)0098Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2009)0098

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2010 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo
(EP-PE_TC1-COD(2009)0098)

14.12.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: