Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2009)0107Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2009)0107

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer
(EP-PE_TC1-COD(2009)0107)

5.5.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: