***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Решение № …/2010/ЕC на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010