***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. maj 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2010/EU om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010