***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. toukokuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2010/EU antamiseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaadittu toisinto)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010