***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende uniale richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010