***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2010/EÚ o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010