Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2009)0132Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2009)0132

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 juni 2010 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2010/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten
(EP-PE_TC1-COD(2009)0132)

17.6.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: