Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2010)0065Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2010)0065

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 14 декември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0065)

  14.12.2010

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: