Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2010)0150Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2010)0150

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 11. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/.../EU om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0150)

  11.11.2010

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: