Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2010)0204Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2010)0204

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 27 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0204)

  27.9.2011

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: