Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2010)0204Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2010)0204

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2011 m. rugsėjo 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą
(EP-PE_TC1-COD(2010)0204)

27.9.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: