Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2010)0262Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2010)0262

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím
(EP-PE_TC1-COD(2010)0262)

13.9.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: