Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2010)0273Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2010)0273

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 4. srpnja 2013. radi donošenja Direktive br. …/2013/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o napadima na informacijske sustave i koja zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2005/222/PUP
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: