Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2010)0273Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2010)0273

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2013 m. liepos 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/.../ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: