Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2010)0273Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2010)0273

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. júla 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: