Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0273Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0273

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: