Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2010)0325Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2010)0325

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 6 юли 2011 г. с оглед приемането на Решение …/2011/ЕC на Европейския парламент и на Съвета относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък
(EP-PE_TC1-COD(2010)0325)

6.7.2011

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: