Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2010)0325Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2010)0325

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση και περί της δημιουργίας μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου
(EP-PE_TC1-COD(2010)0325)

6.7.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: