Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2010)0326Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2010)0326

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 7. april 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om ændring af direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue
(EP-PE_TC1-COD(2010)0326)

7.4.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: