Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2010)0353Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2010)0353

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 13 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № .../2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: