Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2010)0353Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2010)0353

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
(EP-PE_TC1-COD(2010)0353)

13.9.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: