Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2010)0383Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2010)0383

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 20 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета тносно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

  20.11.2012

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: